Årsmöte 2021

Årsmöte den 24/2 kl 19.00.

Pga rådande omständigheter kommer det i år att genomföras med ett telefonmöte istället. Information gällande inloggning till mötet kommer att meddelas per mail till de som har anmält sig.

Vänligen anmäl er till Magnus på email: magnussadk@outlook.com

Varmt välkommen!!
Styrelsen

Dagordning Årsmöte
Södra Älvsborgs Dreverklubb
24 Februari 2021

__________________________________________________________________________

1. Mötets öppnande
2. Kallelsen till mötet
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av röstkontrollanter
6. Val av justeringsmän
7. Föregående årsmötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelsen
9. Kassaförvaltarens rapport
10. Revisorernas rapport
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om styrelseledamöternas antal
13. Ekonomisk ersättning till ordförande, sekreterare och kassör
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisorer
17. Val av revisorssuppleanter
18. Val av lokal avelskontaktman
19. Val av ombud respektive ersättare till Dreverstämman 2021
20. Val av valberedning
21. Verksamhetsplan 2021
22. Övriga frågor:
23. Mötet avslutas